پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

     به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني منبعث از قانون شهرداري خصوصًا مواد ٥٥ و

     ٩٢ قانون مذكور و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ان تخاب

           صفحه1از212.بعدي.برو

           5.4.0.0
           V5.4.0.0